Clicky
본문 바로가기 대메뉴 바로가기
재정패널조사

건실하고 효율적인 재정 운영은 알뜰한 나라살림의 주춧돌 한국조세재정연구원 재정패널조사

원표본유지율

(단위 : %)
시정소식 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
차수 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남
2차(기존) 89.0
3차(기존) 84.3
4차(기존) 82.7
5차(기존) 79.9 72.0 80.4 81.5 74.5 84.9 85.6 81.0 77.3 85.9 85.5 86.4 85.7 88.9 81.8 88.9
6차(기존) 79.0 71.0 79.7 80.9 73.8 85.4 83.6 81.0 76.9 84.9 84.5 82.8 83.9 87.8 82.5 87.3
7차(기존) 78.6 70.5 80.0 81.2 73.1 84.9 84.6 78.4 76.5 85.4 85.0 83.3 82.1 87.0 80.9 86.4
8차(기존) 77.8 70.6 80.2 80.3 72.4 84.4 82.1 78.4 75.6 85.9 81.5 81.4 80.2 85.5 80.6 85.4
9차(기존) 76.8 69.2 79.5 79.3 72.0 81.9 81.1 79.1 74.5 85.4 80.0 81.0 79.1 83.6 80.9 84.5
10차(기존) 75.2 67.3 76.7 79.3 69.9 80.4 81.1 79.1 71.9 81.6 79.0 81.0 77.3 83.2 79.6 83.9
11차(기존) 73.8 66.2 76.0 77.1 67.1 77.4 80.1 77.8 71.0 81.1 78.0 79.6 74.0 81.3 78.7 82.6
12차(기존) 72.6 64.7 66.4 68.8 75.3 77.1 82.3 76.1 77.4 77.4 74.4 81.7 79.1 76.5 76.0 81.1
13차(기존) 71.1 63.7 73.4 74.8 62.9 75.4 78.6 72.5 66.8 78.9 76.0 78.3 71.8 79.4 76.1 81.6
14차(기존) 70.1 61.8 71.3 75.5 62.6 73.4 77.6 72.5 65.6 78.9 75.5 77.8 71.1 78.6 75.8 81.6